EL1  Fenòmens electromagnètics.

 

El coneixement de les causes dels fenòmens electromagnètics és relativament modern. Durant el segle passat, es descobrí l’existència d’una partícula subatòmica denominada electró, que permet explicar de forma raonable moltes de les hipòtesis i teories anteriors sobre les causes i els efectes dels fenòmens elèctrics i magnètics.

El descobriment de l’electró és fonamental en el desenvolupament de tota teoria electromagnètica. Raons:

       L’àtom és divisible en partícules.

       Existeixen tres tipus de partícula.

       Alguns tipus de partícula són portadors de càrrega elèctrica.

 

Partícules portadores i no portadores de càrrega elèctrica:

       Electró:          Càrrega elèctrica negativa.

       Protó:              Càrrega elèctrica positiva.

       Neutró:           Sense càrrega elèctrica.

 

El moviment de les partícules amb càrrega elèctrica es coneix com a corrent elèctric. El corrent pot ser:

       Electrònic:      Moviment d’electrons.

       Iònic:              Moviment d’àtoms no neutres elèctricament.

 

El corrent iònic pot ser produït per anions i cations:

       Anions:            Àtoms amb excés de càrrega negativa.

Cations:           Àtoms amb falta de càrrega negativa.

 

Les experiències confirmen la teoria ondulatòria:

       Els fenòmens electromagnètics es produeixen en el buit.

       La radiació és el fenomen bàsic en la formació de l’Univers.

 

En tots els casos, cal estudiar la influència dels diferents materials presents en la formació dels fenòmens:

       Substàncies en la conducció de flux electrònic.

       Substàncies en la conducció de flux magnètic.

       Influència de les substàncies en el camp elèctric.

       Influència de les substàncies en el camp magnètic.

       Característiques del buit en el cap radiatiu.

 

Per una millor comprensió dels fenòmens electromagnètics, convé fer-ne una separació en un ordre lògic:

1)       Quantitats i unitats de circuit conductiu.

2)       Quantitats i unitats de camp conductiu.

3)       Quantitats i unitats de circuit magnètic.

4)       Quantitats i unitats de camp magnètic.

5)       Quantitats i unitats de camp elèctric.

6)       Quantitats i unitats de camp radiatiu.

 

En tot fenomen es pressuposa l’existència de causes i efectes.